Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę sprzętu elektronicznego dla Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Znak sprawy: MAD.26.11.2019
Opole, dnia  25.11.2019 r.
(miejscowość, data złożenia wniosku)

 

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
na dostawę sprzętu elektronicznego dla Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

(przedmiot zamówienia)

Rodzaj zamówienia: dostawa / usługa / roboty budowlane*

 1. Zamawiający: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Dostawa sprzętu elektronicznego dla Muzeum Śląska Opolskiego. Zamówienie udzielane w częściach:

  Część I. Dostawa serwera zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia,
  Część II. Dostawa zestawów komputerów zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

  Wymagania dodatkowe dla obu części zamówienia:
  a) okres gwarancji : 12 m-cy,
  b) warunki płatności: przelew, 14 dni,
  c) termin związania ofertą: 30 dni,
  d) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:
      1) Dopuszcza się złożenie oferty przez jednego wykonawcę dla obu części zamówienia.
      2) Dostawa sprzętu (wraz z wniesieniem) powinna nastąpić do siedziby Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole, w dni robocze od pon. do pt. w godz. 7:30 do 15:30 po wcześniejszym dokładnym ustaleniu terminu i godziny z Zamawiającym.
 3. Kryterium oceny ofert: cena 100% .
 4. Termin wykonania zamówienia: 21 dni, licząc od dnia udzielenia zamówienia.
 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: tak / nie*.
 6. Sposób przygotowania ofert oraz miejsce i termin ich składania:
  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, zaznaczając na formularzu, której części zamówienia dotyczy oferta:
  a) osobiście w siedzibie: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole, od pon. do pt. w godz. 07:30-15:30,
  b) przesłać na adres: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole – decyduje data wpływu, a nie stempla pocztowego.
  c) faksem pod numer: 77 44 31 778,
  d) w wersji elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) na e-mail: sekretariat@muzeum.opole.pl
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 28.11.2019 r.
 7. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
  a) wypełniony formularz oferty.
 8. Szczegółowych informacji w zakresie w/w zamówienia udziela: Sebastian Hałka, tel. 77 453 66 77, e-mail: informatyk@muzeum.opole.pl

 

 

 

                                                                             

 

W załączeniu:

Załącznik 1. Wzór formularza oferty.
DOCXFormularz oferty.docx (16,45KB)

Załącznik 2. Specyfikacja techniczna sprzętu elektronicznego – część I zamówienia.
PDFZałącznik nr 2 do wniosku - specyfikacja techniczna I części zamówienia.pdf (273,26KB)

Załącznik 3. Specyfikacja techniczna sprzętu elektronicznego – część II zamówienia.
PDFZałącznik nr 3 do wniosku - specyfikacja techniczna II części zamówienia.pdf (199,43KB)