Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Edukator muzealny

Nabór na wolne stanowisko pracy

w Dziale Edukacji Muzealnej
Muzeum Śląska Opolskiego

 

A. DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa stanowiska:

 • Edukator muzealny

2. Komórka organizacyjna:

 • Dział Edukacji Muzealnej

3. Wymiar czasu pracy:

 • 1/1 etatu

4. Miejsce pracy:

 • Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole

B. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły)

 • Wyższe magisterskie o kierunku historia lub historia sztuki potwierdzone tytułem zawodowym magistra.

2. Obligatoryjne uprawnienia

 • uprawnienia wychowawcy kolonijnego
 • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym
 • komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów
 • otwartość, dyspozycyjność 
 • samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań
 • posiadanie specjalności pedagogicznej/nauczycielskiej
 • znajomość przepisów ustaw związanych z działalnością muzealną oraz upowszechnianiem kultury
 • znajomość zagadnień związanych z historią oraz kulturą regionu
 • niekaralność
 • nieposzlakowana opinia

4. Doświadczenie zawodowe

 • co minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, w tym na pokrewnych stanowiskach – wymagane
 • doświadczenie w tworzeniu projektów edukacyjnych związanych z kulturą, sztuką i historią adresowanych do zróżnicowanych wiekowo grup odbiorców oraz pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel                            
 • doświadczenie w prowadzeniu działań edukacyjnych i aktywizujących
 • doświadczenie w organizacji imprez, wystaw lub koncertów

5. Umiejętności zawodowe

 • przekazywania wiedzy w  przystępny dla słuchaczy  sposób
 • wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne i społeczne: komunikatywność, inicjatywa, dynamika w działaniu        
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office

C. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1. Zadania główne

 • opracowywanie i realizacja działań edukacyjnych i popularyzatorskich
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz warsztatów z grupami w różnym wieku
 • przygotowywanie scenariuszy lekcji muzealnych oraz działań programowych
 • przygotowywanie ofert edukacyjnych dla szkół, przedszkoli oraz nauczycieli
 • współpraca z instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami, organizacjami społeczno-kulturalnymi oraz muzeami w kraju i zagranicą w kontekście oferty i wymiany programów edukacyjnych
 • opracowywanie wydawnictw i innych materiałów edukacyjnych i popularyzacyjnych (np. edukacyjnych przewodników po wystawach)
 • prowadzenie badań ankietowych dotyczących oferty edukacyjnej MŚO
 • pozyskiwanie środków finansowych na działalność edukacyjną oraz popularyzatorską
 • współpraca przy realizacji i organizacji wystaw, współpraca przy organizacji różnych form  imprez muzealnych,
 • promocja wydarzeń muzealnych w mediach, przestrzeganie harmonogramu pracy (praca dotyczy także wyznaczonych sobót i niedziel)

2. Zadania pomocnicze

 • Wykonywanie innych dodatkowych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem czynności, a pozostających w związku z nim oraz w sytuacjach szczególnych innych poleceń służbowych przełożonych.

3. Zadania okresowe

 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność edukacyjną i upowszechnieniową
 • tworzenie i planowanie nowych form działalność kulturalno-edukacyjnej 

D. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

 • służbowa za rzetelne i należyte wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów regulaminu pracy,
 • prawna i materialna za skutki wynikające z niedopełnienia obowiązków albo przekroczenia swoich uprawnień służbowych,
 • materialna za powierzone składniki majątkowe.

E. WYMAGANE DOKUMENTY

 • list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji a wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Oświadczenie powinno mieć brzmienie:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. ”

 • kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
 • kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
 • kserokopie świadectw pracy, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy),
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie według obowiązującego wzoru,
  DOCKwestionariusz osobowy.doc (38,50KB)
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
  DOCXOswiadczenie.docx (13,05KB)
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

F. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: edukator w Dziale Edukacji Muzealnej Muzeum Śląska opolskiego”, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Muzeum), na adres: Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Św. Wojciecha 13, 45-015 Opole
  w terminie do 14 lutego 2020 r. do godz. 13:00.
 • Dokumenty doręczone po upływie powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane

G. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Muzeum Śląska Opolskiego (sekretariat)

ul. Św. Wojciecha 13, 45-015 Opole

H. DODATKOWE INFORMACJE

 • oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
 • z Regulaminem Naboru można zapoznać się w siedzibie Muzeum (sekretariat)
 • dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 77 453 66 77 (sekretariat) lub 77 443 17 61 (Dział Edukacji Muzealnej)
 • zatrudnienie od 1 marca/ 1 kwietnia 2020 r.