Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto na: Realizacja zamówień publicznych w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w 2021 r.

 Znak sprawy: MAD.26.1.2021
             Opole, dnia 18.01.2021 r.
(miejscowość, data złożenia wniosku)

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto na:

Realizacja zamówień publicznych w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w 2021 r.
(przedmiot zamówienia)

Rodzaj zamówienia: usługa

 1. Zamawiający: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Realizacja zamówień publicznych w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w 2021 r.
 3. Szczegółowy zakres do wykonania zawarty został we wzorze umowy.
 4. Warunki płatności: we wzorze umowy.
 5. termin związania ofertą: 30 dni
 6. Kryterium oceny ofert: cena 100%
 7. Termin wykonania zamówienia: do 24.12.2021 r.,
 8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 9. Sposób przygotowania ofert oraz miejsce i termin ich składania:

Ofertę należy złożyć

a) osobiście w siedzibie: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.
b) przesłać na adres: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.
c) faksem pod numer: 77 44 31 778

d) w wersji elektronicznej (skan dokumentu) na e-mail: ,

W nieprzekraczalnym terminie do dnia: 25.01.2021 r. do godziny 09:00.

 1. Szczegółowych informacji w zakresie w/w zamówienia udziela: Joanna Ojdana
 2. Załącznik – wzór oferty, wzór umowy

PDFMAD.26.1.2021 - Zaproszenie do składania ofert.pdf

PDFWzór umowy.pdf

DOCWzór oferty.doc

Wersja XML