Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. projektów inwestycyjnych

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa stanowiska pracy:

Specjalista ds. projektów inwestycyjnych

2. Komórka organizacyjna:

Muzeum Śląska Opolskiego – samodzielne stanowisko.

3. Wymiar etatu:

1  (praca w pełnym wymiarze godzin - pełny etat)

4. Liczba stanowisk pracy:            

1

5. Miejsce wykonywania pracy:

Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole

6. Rodzaj pracy:

praca w systemie jednozmianowym.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie:

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie.: budownictwo, architektura

2. Wymagania:

 • komunikatywność;
 • umiejętność nawiązywania kontaktów;
 • otwartość, dyspozycyjność;
 • samodzielność;
 • sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań;
 • zdolności organizacyjne;
 • umiejętność planowania i organizacji
 • odpowiedzialność - dyscyplina wewnętrzna.

3. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
 • znajomość zasad sporządzania przedmiarów i kosztorysów;
 • znajomość programów MS Office, Norma Expert;
 • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia oraz dobrej organizacji pracy własnej;
 • biegła znajomość języka polskiego jako obcego (dotyczy cudzoziemców);
 • znajomość zasad kwalifikowalności wydatków w projektach inwestycyjnych, realizowanych ze źródeł zewnętrznych.

4. Doświadczenie mile widziane:

 • doświadczenie w pracy przy projektach inwestycyjnych w branży budowlanej;
 • zawodowe poza instytucjami kultury przy wykonywaniu podobnych czynności;
 • zawodowe w instytucjach kultury, w tym na pokrewnych stanowiskach.

5. Umiejętności:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność organizacji własnej pracy.                                                                                                             

6. Ogólny zakres obowiązków:

 • wsparcie Kierownika Projektu w organizacji wielobranżowego projektu inwestycyjnego;
 • uczestniczenie we wszystkich fazach projektu inwestycyjnego (od założeń i wytycznych, przez studium wykonalności, dokumentację projektową, pozyskiwanie decyzji administracyjnych i realizację inwestycji, do ostatecznego rozliczenia projektu oraz przekazania obiektu do użytkowania);
 • współpraca z organami administracji, projektantami, wykonawcami oraz innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego;
 • odpowiedzialność za prawidłowe zorganizowanie procesu budowalnego;
 • egzekwowanie zobowiązań wykonawców w całym procesie inwestycyjnym;
 • weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej;
 • analizowanie i poszukiwanie rozwiązań i materiałów najbardziej odpowiednich dla realizowanego projektu
 • tworzenie dokumentów formalnych oraz opracowywanie i weryfikowanie raportów i sprawozdań dla potrzeb projektu;
 • dokonywanie podziału kosztów pod względem kwalifikowalności i weryfikacja kosztorysów przedkładanych przez wykonawców ramach rozliczeń;
 • wykonywanie innych bieżących prac związanych z projektem i jego administracją.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

 

1. Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

 • służbowa za rzetelne i należyte wykonywanie obowiązków;
 • prawna i materialna za skutki wynikające z niedopełnienia obowiązków, za powierzone składniki majątkowe.

 

SPOSÓB APLIKOWANIA

 

1. Wymagane dokumenty niezbędne :

 • list motywacyjny oraz CV podpisane własnoręcznie przez kandydata oraz zawierające podpisane oświadczenie kandydata o treści:


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).";

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe oraz kserokopie świadectw pracy;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub państwa członkowskiego UE;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane własnoręcznie: Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz  Klauzula informacyjna dla kandydata/ki do pracy w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu według obowiązującego wzoru (załącznik nr 1.)
  DOCZałącznik 1. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę.doc (36,50KB)
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  DOCXZałącznik 2. Oświadczenie o nie byciu prawomocnie skazanym.docx (12,22KB)

2. Dokumenty dodatkowe :

 • Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przydatnych na oferowanym stanowisku.

3. Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole do dnia 31 stycznia 2023r. godz.  15.30,  lub przesłać pocztą na wskazany wyżej adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów inwestycyjnych”.
 • Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Muzeum Śląska Opolskiego po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Muzeum Śląska Opolskiego.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 443 17 66 osoba upoważniona do kontaktu: Ewa Kozłowska – Starszy specjalista ds. kadr w sprawach proceduralnych lub 77 443 17 72 osoba upoważniona do kontaktu: Pani Joanna Ojdana– z-ca dyrektora MŚO – w sprawach dotyczących wymagań kwalifikacyjnych i zakresu zadań.